Programm

Arenguks on vaja teha õigeid käike, oskust mõelda ja tegutseda, julgust öelda ja vastutada. Eesmärk on inimestele parimate tingimuste loomine elamiseks, töötamiseks, liikumiseks, vaba aja veetmiseks ja ettevõtluseks. Mida oleme lubanud, seda oleme teinud. Sinu toetusega teeme seda ka edaspidi!

 

Loome koos parimat koduvalda!

 

Valla juhtimine

 

Muudame valla juhtimist tõhusamaks ja selgemaks!

Kehtiv valla juhtimisstruktuur on välja töötatud 2017 aasta haldusreformi läbiviimiseks moodustatud ühinemiskomisjoni poolt ja kinnitatud ühinemislepingus järgnenud 4. aastaks. Tänaseks on meil kogunenud piisavalt teadmist, et muuta juhtimist oluliselt efektiivsemaks ja tagada piirkondadega arvestav valdkondlik, selge ja ühene asjaajamine üle valla. Paremaks infovahetuseks korraldame ja viime läbi kord aastas rahvakohtumisi valla suuremates keskustes.

 

Haridus

 

Tagame jätkuvalt gümnaasiumi-, põhi- ja alushariduse kodukoha lähedal!

Omavalitsuse tugevus on tema tark, tegus ja hariduseusku rahvas. Meile kõigile peab olema tagatud ligipääs heale haridusele, hoolimata tema elukohast, vanusest või sotsiaalmajanduslikust taustast. Haridussüsteem olgu suunatud laste ande ja loovuse maksimaalsele avamisele. Meie jaoks on oluline parandada tugiteenuste (psühholoog, logopeed, eripedagoog) kättesaadavust kõigis kooliastmetes, et toetada õpilaste individuaalset arengut. Pered vabastame lasteaiamaksu tasumisest – alusharidus olgu tasuta.

 

Kultuur

 

Mulkidele kohaselt mitmekesine ja aktiivne kultuurielu!

Kultuur on iga kogukonna alustala ja järjepidevuse kandja. Tagame läbi kultuuri- ja rahvamajade, raamatukogude, muuseumide meie tradiotsioonide jätkumise. Eraldame vahendid uute, värskete ideede ja ürituste elluviimiseks. Töötame välja ja kehtestame ühtsed alused huviringijuhtide õiglaseks tasustamiseks. Aastaringseks vabaõhuürituste läbiviimiseks tuleb rajada välilavad Abja-Paluojale ja Karksi-Nuia.

 

Ettevõtlus ja turism

 

Ettevõtjasõbralik koduvald!

Investeeringud ettevõtlusesse on aluseks meie kõigi heaolule ja toimetulekule. Omavalitsuse poolt tagame ettevõtluskeskkonna soodustamise läbi hästi toimiva infrastruktuuri/taristu, sealhulgas kiire Interneti viimine inimesteni riigi ainelisel toel (viimane verst inimesteni) ja Euroopa Liidu struktuurifondide aktiivne kaasamine valla jätkusuutlikku arengusse. Toetame erinevate ettevõtete/kaubandusettevõtete tulekut Mulgi valda. Ettevõtjasõbralik asjaajamine omavalitsuses on prioriteetne ning väärtustame ja tunnustame ettevõtjate tegevust.

 

 

Sotsiaalvaldkond

 

Turvatunne ja kindlus, et abivaja ei jää üksi!

Meie ühine kohustus on kõigile Mulgi valla inimestele sotsiaalse turvatunde ja väärika elu tagamine. Eesmärk on vähendada ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset kihistumist ning vaesust. Toetame omastehooldajaid ning tagame hooldusvajadusega inimestele kättesaadava kvaliteetse ja inimesekeskse lähenemise. Tagades abi- ja tugiteenused võimaldame eakatel elada võimalikult kaua oma kodus.

 

Teed ja tänavad

 

Korras ja hooldatud infrastruktuur/taristu on igapäevaelu lahtumatu osa!

Jätkame investeeringutega teedevõrku ja tänavatesse. Viimane üleriigiline uuring kinnitas, et see on inimeste elukeskkonna teguritest üks tähtsamaid. Linnades olevad mustkatteta tänavad ja asulate vahelised teed tuleb muuta tolmuvabaks. Ressursside paremaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks vajab välja töötamist uus ja selge ülevallaline teehoiukava. Aastaringne hooldus tagab sujuva liiklemise ja seda olenemata ilmastikust. Vajalik on läbi kergliiklusteede liikumisvõimaluste järjekindel arendamine kõigis asumites ja maanteedel. Esmasena Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia vaheline kergliiklustee.

 

Noorsootöö

 

Noorte arengut ja ambitsiooni toetav koduvald!

Noored on meie kõigi tulevik ning me peame looma võimalused noore isiksuse igakülgseks arenguks. Nende vajaduste ja probleemidega tuleb arvestada igal sammul ning oluline on noori kaasata otsustusprotsessidesse. Soovime, et meie noortest kasvaksid veelgi tublimad, tervemad ja aktiivsemad kodanikud. Selleks loome võimalused kaasaegseks õppeks, ühiskonnaelus osalemiseks  ja õpitu rakendamiseks. Noorsootöö peab toetama noorte omaalgatusi ja ettevõtlikkust sh noortevolikogu. Kolmele olemasolevale noortekeskusele tuleb juurde luua Avatud Noortetuba Hallistesse.

 

Sport

 

Jätkame võimaluste ja tingimuste mitmekesistamist!

Endiselt kehtib ütlus terves kehas terve vaim. Sport ja liikumine tagavad meie inimestele füüsilise ja vaimse tervise. Kannustab eesmärgipõhiselt pingutama ning pakub võimsaid emotsioone läbi kordaminekute. Spordirajatised peavad olema kaasaegsed, kergesti kättesaadavad ja alati hooldatud! Välised atraktsioonid nagu jõulinnakud ja jõusaalid võimaldavad treeningute mitmetahulist ja ajast sõltumatut planeerimist. Läbi liikumisharrastuste (perespordi päevad, matkad, seeriavõistlused) regulaarse korraldamise juurutame lastes, noortes ja täiskasvanutes tervislikke eluviise. 

 

Tervishoid

 

Kodukoha lähedale kvaliteetne esmatasandi tervishoid!

Suurimaks eesmärgiks on toetada meie inimeste tervena elatud eluaastaid ja eluea pikenemist. Iga inimese tervist tuleb tugevdada, hoida ja toetada terve tema elu vältel. Kõige olulisem on perearstide olemasolu ja koostöös Terviseametiga oleme ka lahendusteni jõudmas. Vähendamaks ebavõrdsust tervises kaitseme inimesi ja leibkondi vaesusesse sattumise eest. Tagame tervishoiuteenuste kättesaadavuse, arvestades vajadusi ja eripära, seda ennekõike läbi Esmatasandi Tevisekeskuse Abja-Paluojal ja Perearstikeskuse Karksi-Nuias ning tegevuskoha Mõisakülas. Seame prioriteediks ka vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse. Tagame SA Tartu Kiirabi jätkuva kohaloleku.

 

Siseturvalisus

 

Kus häda kõige suurem seal abi kõige lähim!

Seisame selle eest, et vallas on hea, turvaline ja kaasav elukeskkond kõigile meie inimestele. Iga vallakodanik peab tundma ennast turvaliselt ja teadma, et abi kõige raskematel hetkedel on lähedal Toetame jätkuvalt politseinike, päästjate, kiirabi tegevust Mulgi vallas ning tagame nende teenuste jätkumise. Väga oluline on lisaks kutselistele päästjatele olla heaks partneriks vabatahtlikele päästjatele. Vabatahtlikele tuleb leida vahendid uue depoo ehitamiseks.

 

Meie teeme!


Haridus ja Sport


• Arendame turvalist ja loovusele suunatud õpikeskkonda - gümnaasiumid Abja-Paluojal ja
Karksi-Nuias, põhikoolid Hallistes ja Mõisakülas.

 

• Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust – alusharidus olgu tasuta.

 

•Jätkame lasteaedade renoveerimisega sh Karksi-Nuia Lasteaia välisfassaad.

 

•Tagame tugisüsteemide kättesaadavuse lasteaedades ja koolides (psühholoog, eripedagoog, logopeed , sotsiaalpedagoog, tugiisik).

 

•Mitmekesistame ja parendame jätkuvalt noorte huvitegevusi.


•Loome Hallistesse Avatud Noortetoa.


•Jätkame traditsiooniliste spordivõistluste korraldamist ning kutsume ellu uusi.


•Arendame spordiobjekte, tervise-ja matkaradasid ning välijõusaale.


•Tervisesporti korraldava struktuuri loomine.


•Toetame nii rahvasporti kui valla tippsportlasi.


•Avardame vabaaja veetmise võimalusi Karksi ja Abja-Paluoja paisjärvede rannaaladel.

 


Ettevõtlus


•Soodustame ettevõtluskeskkonda läbi hästi toimiva taristu ning vajalike lahenduste leidmisega.


•Jätkame alustava ettevõtte toetusega.


•Kaasame Euroopa Liidu struktuurifondide toetusi valla jätkusuutliku arengu tagamiseks.


•Toetame erinevate ettevõtete/kaubandusettevõtete tulekut Mulgi valda. Kiire ja tõhus asjaajamine omavalitsuses.


•Väärtustame ja tunnustame ettevõtjate tegevust.


Tervis ja sotsiaalne turvalisus


•Tervisekeskuse/perearstikeskuse, füsioterapeudi, ämmaemanda, kiirabi, õendushaigla, hooldekodude jätkuv toetamine.


•Viime lõpuni Mõisaküla Hoolekandekeskuse väljaehitamise.


•Tõstame omavalitsuse poolset lapsevanemale makstavat sünnitoetust.


•Renoveerime Polli Hooldekodu koos juurdeehitusega.


•Võimaldamine koduõendus- ja koduhooldusteenuse kõigile abivajajatele.


•Viime sisse sotsiaaltransporditeenuse.


•Toetame jätkuvalt päevakeskuste, mittetulundusühingute, kogukonna klubide ja külaseltside tegevusi.


Kultuur ja mulgi pärimuskultuuri väärtustamine


•Parendame kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide, muusika-ja spordikoolide, noorte-ja päevakeskuste seisukorda.


•Tugevdame ja edendame Mulgi identiteeti, keelt ja kultuuri.


•Rekonstrueerime ja taaselustame Karksi-Nuia Rahvapargi kultuuriürituste läbiviimiseks.


•Renoveerime Halliste vabadussõja mälestussamba


•Püstitame Mõisakülla olümpiamedalist Arnold Luhaäärele mälestussamba.


•Rajame Abja-Paluojale Mulgi lava tähistamaks Soome-ugri kultuuripealinna aastat.


•Loome vallasisese turismiklastri ja arendame Mulgimaad kui reisi sihtkohta.


•Kasutame sise-ja välisturismi potentsiaali kaasates loomemaju ja teabekeskusi.


Infrastruktuur/taristu ja hea elukeskkond


•Korrastame vallas ühistransporti ja tagame ühendused Viljandi, Pärnu, Tartu ja Tallinnaga.


•Tagame koostöös Politsei- ja Piirivlveameti, Päästeamet, Kaitseliidu ja vabatahtlike päästjatega turvalisuse.


•Toetame Karksi-Nuia ja Mõisaküla vabatahtlikele päästjatele depoo ehitamist.


•Loome head avalikku ruumi ja haljastame ning sisustame Abja-Paluoja meierei platsi.


•Paigaldame turvalisuse tõhustamiseks videovalvesüsteeme.


•Jätkame teede ja tänavate kiiret tolmuvabaks muutmist.


•Hooldame, korrastame ja uuendame valla parke, haljasalasid ning kalmistuid.


•Korrastame veekogude äärsed supluskohad.


•Rajame riigi toel kergliiklusteed Karksi-Nuia ja Abja-Paluoja vahele, Abja-Paluoja ja Halliste vahele, Kamara ja Mõisaküla teeristi vahele, Õisu kortermajade ja bussijaama vahele.


•Jätkame riigi toel joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimist ja väljaehitamist.


•Uuendame/rajame Hallistesse, Mõisakülla, Karksi-Nuia, Abja-Paluojale turu välimüügi kohad ühes avalike käimlatega.


•Ehitame Karksi-Nuia, Abja-Paluojale, Mõisakülla munitsipaal-korteremajad (koos sotsiaalkorteritega).


•Elamufondi uuendamiseks teeme arendust, mis võimaldab soovijatel soetada kinnistuid
üksikelamu püstitamiseks.


•Kaasajastame ja muudame energiasäästlikuks tänavate ja bussipeatuste valgustuse.


•Ehitame jäätmete liigiti üleandmiseks välja kaasaegsed jäätmejaamad. Konteinerid paigutame ümber selleks sobivatesse kohtadesse.


•Kaasajastame turismikaardid ning viidastame, märgistame ja hooldame vaatamisväärsused.